Vejledninger

Et ønske fra Fugato og Bofa

Grene ud over skel

Der er visse steder problemer med for kraftig bevoksning langs vejene, og Fugato og Bofa beder derfor Grundejer-foreningen Balka Strand om - via hjemmesiden - at Balkas matrikelejere tjekker om deres træer og buske i skel rager ud over vejen, og om nødvendigt beskærer væksterne, så at de store affaldsbiler kan komme forbi uden at få ridser.

Udbedring af disse lakskader eller eventuelt andre, større skader kommer til at påvirke prisen på affaldsafhentningen for os alle sammen – for eksempel ved at Fugato og Bofa oftere skal købe nye affaldsbiler!

 

Love og regler

Hæk og hegn

Lovteksten vedrørende bevoksning, der er til gene for færdsel på Private Fællesveje.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174723

 

Beplantning

§ 61. Træer og anden beplant­ning må kun plantes på arealer, der er private fælles­veje, med kom­munens god­kendelse.

Stk. 2. Når det er nød­vendigt af hensyn til vejens istand­sættelse eller til færdslen, kan kommunal­bestyrelsen kræve træer og anden beplant­ning på, i eller over en privat fælles­vej fjernet, ned­skåret, op­stam­met eller studset.

Stk. 3. Kommunal­bestyrelsen kan påbyde den enkelte grund­ejer, ud for hvis ejendom beplant­ningen er placeret, eller fra hvis ejen­dom beplant­ningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efter­kommes inden for den fast­satte frist, kan kommunal­bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågæl­dendes regning.

Stk. 4. Hvis arbejdet omfatter ejere af flere til­græn­sende ejen­domme, kan kommunal­bestyrelsen bestemme, at kom­munen skal udføre arbejdet som et samlet arbejde, jf. § 55, stk. 1. Kapitel 9 finder til­svarende an­vendelse.

 

Træfældning

Generer naboens træ?

Hvad kan du gøre, hvis du er godt træt af, at naboens træ skygger på din grund,  spærrer for hele din smukke udsigt eller smider sine blade på din græsplæne?

Må du selv finde motorsaven frem?
Nej nej nej.  Det går selvfølgelig ikke.  

Kan du kræve, at naboen fælder sit træ?
Nej. Den bedste løsning er at overtale naboen til at fælde eller beskære det. 

Du kan heller ikke kræve at naboen beskærer grene, der hænger hen over jeres fælles hegn og ind over din grund – kun hvis der er fare for, at grenene falder ned, eller hvis de hænger meget lavt. 

Vælter blæsten naboens træ ind på din grund, er det din egen forsikring, der må betale for en eventuel skade.
Kun hvis det er tørre eller rådne træer, der vælter, er det træets ejer, der har ansvaret. 

Konklusion:
Der er størst mulighed for at komme af med de skyggende træer, hvis du taler med din nabo – på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

1.    Kontakt din nabo med det samme. Hvis du går for længe og irriterer dig over træet, ophober du en masse frustration, og det kan blive svært at få tingene sagt på en ordentlig måde.

2.    Find det rigtige tidspunkt. En snak i døren midt i aftensmaden eller under naboens familiefødselsdag, skaber ikke de bedste rammer.

3.    Hold dig til sagen og bliv ikke personlig. Tal kun om, hvordan træet generer på din side af hegnet, og kommentér ikke på naboens have i øvrigt.

4.    Lyt til naboens syn på sagen.

5.    Find alternative løsninger. Tilbyd fx at købe naboens træ eller gengæld tjenesten ved at fjerne noget fra din have, der generer naboen.

Hvor kan jeg få hjælp?
Kig i vejviseren under Anlægsgartnere.
Fx Svendsen & Olsen, telefon 41438394 og 27121337.

Du kan læse meget mere på 
http://www.bolius.dk/hvad-goer-du-hvis-naboens-traeer-skygger-12809  
eller søg på: ”Hvor må man fælde træer”

 

Brandfare

Kvas
Kvas er mange tilbøjelige til at lægge som "hæk" langs skellet. Men det tørrer jo.
Kvas på grunden udgør en ekstra brandfare - også selv om sommeren ikke har været synderlig sveddryppende. Brandvæsenet tilråder indtrængende at man fjerner sit kvas straks.

En ekstra tilskyndelse
Kvasbunker giver også ekstra redeplads for mus!

 

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm