Kaninplagen

Hver enkelt grundejer skal bestille jægeren

Er du træt af kaniner?

Hver enkelt grundejer skal selv bestille jægeren til at skyde kaniner på den enkelte matrikel, hvorefter jægeren skal ansøge kommunen om at få lov til at skyde kaniner  - også på hans egen matrikel.
 
JægerVagn Hansen, Skansevej 5 i Balka by, har tilbudt at reducere antallet af kaniner i efteråret og vinteren. 
 
Vagn Hansen skal søge tilladelse fra kommunen, og her vil det være en fordel at han har tilladelse fra så mange grundejere så muligt.
 
De grundejere der er interesseret kan sende en mail til Vagn Hansen på følgende email : 
 

Ræve minimerer kaninplagen

Ved juletid 2016 fortaltes i fjernsynet, at Bornholms jægere har sagt god for gen­udsætning af ræve på Bornholm.

Imidlertid beskrev Bornholms Tidende torsdag 15. juni 2017 at et flertal (dvs. alle de øvrige med­lemmer, som havde et andet natur­syn) i Vildt­forvaltnings­rådet siger nej til at gen­udsætte ræven på Bornholm. 

Rævepelse
Gennem årene har endog Natur­Bornholm spillet med i "ande­stue­historien" om at der var fundet rævelort på Bornholm. Efter­tiden har dog vist at der var tale om lort fra en and!

Nej til genudsætning af ræve på Bornholm
Fredag 16. juni 2017 bragte Bornholms Tidende side 4-5 en uddyb­ning af Vildt­forvalt­ningens formand Jan Eriksens roman­tiske natursyn:
Mennesket skal ikke blande sig i, om der skal være ræv på Bornholm eller ej. Hvis ræven skal tilbage på øen, så skal den komme af sig selv. Ræven er uddød på Bornholm af naturlige grunde, fordi rævene blev ramt af skab. Vi ser ikke nogen grund til, at vi skal bryde ind i naturens orden og kunstigt føre rævene tilbage.

Ergo: Menneske­racen hører ikke med til naturens orden
Vildt­forvalt­ningens beslut­ning ligger helt i tråd med Bornholms Kom­munes yndede beslut­ninger i den slags sager, idet kommunen for få år siden sagde, at det
blot er så hyg­geligt, at Melåen snor sig snart den ene vej og snart den anden vej på Balka Strand – og under­vejs på uhyggelig vis under­minerer folks ejendom, eller at det opstem­mede åvand over­svøm­mer marker og øde­lægger afgrøder rundt om Hundse­myre. (Det er tydeligt, at kommunens beslutnings­tagere ikke har ejendom i de berørte områder).
Heldigvis havde Natur­styrelsen i Roskilde dengang en anden mening og tillod udret­ning af åløbet, efter­som der var årelang hævd på men­neskers løsning af dette natur­skabte sand-problem.
Bornholmerne må altså fortsat nøjes med
kunstigt at skyde kaninerne.

Bison
Naturstyrelsen hilste i 2012 udsæt­ning af polske bison­okser i Almin­dingen velkom­men med lige så romantiske hurra­råb og klap­salver – til trods for at bison­bestanden i Danmark for­svandt af
naturlige årsager for 80 århund­reder siden.

Fasaner
Vildtforvaltningen kræver jo ikke, at de arts­frem­mede fasaner (som skal vinter­fodres i Danmark for at overleve) skal band­lyses fra dansk natur.

Lægeplanter, figentræer
Middelalderens munke medbragte læge­planter fra Syd­europa, som de plantede i kloster­haverne. Lige­ledes har lægfolk med held sået figenfrø på Bornholm.

Og sådan kan man blive ved med at opliste und­tagelser fra den roman­tiske forestil­ling, at naturen skal passe sig selv.

Olav Terkelsen| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm