Dette år + referat af det forgangne år

Balka Strand Grundejerforening
Generalforsamling
Folkets Hus i Snogebæk
onsdag 13. april 2022 kl. 18.00

Til stede var hele bestyrelsen:
Formand Kirsten T. Holm
Næstformand Torben Nørregaard
Kasserer Kirsten Israelsen
Medlem Bjarne Holm
Medlem Vagn M. Hansen

samt dirigenten Jens Ole Dam - og hele 68 grundejere. Det blev rekord for antal deltagere.

Formanden bød velkommen, og foreslog valg af Jens Ole Dam som dirigent. Der blev klappet.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var korrekt indvarslet, og gennemgik punkterne på dagsordenen.

Herefter fulgte formandens beretning for det (de) foregående år:
Årets gang på Balka: Denne gang årenes gang, da vi måtte aflyse generalforsamlingen både i år 2020 og i år 2021, pga. Corona-restriktionerne på de tidspunkter, hvor vi ifølge vedtægterne skulle afholde generalforsamling.

For året 2020 var der den nyhed, at vi fik solgt vores opgivne badeplatform, sørmaj til Bornholms­linjen - det er jo ret sjovt, at vi har kunnet hjælpe med at udvide deres flådekapacitet. Vi fik 10.000 kr for den. Måske var den lidt mere værd, men godt at vi kom af med den, uden at det kostede os penge.

Stranden blev harvet og Melåen rettet ud ligesom de andre år. Det vil også ske i år.

2021 har budt på byggeri af mange dejlige sommerhuse, og mange hushandler med stigende priser.

Melåen har opført sig ca. som den plejer, dog løber den i år hellere længere mod syd, fordi der efterhånden har lagt sig så meget sand i nordenden af stranden.

Gyngestativet har været ude af drift det meste af sommeren, da et af beslagene bukkede. Nu er der kommet nye beslag og ruller på, som hver er godkendt til 600 kg. Mon ikke de holder!

Fint at der er kommet gang i Eco Beach Camp. Desværre mangler vi nu den hyggelige restaurant Weekend­hytten, da ejeren hellere ville have en helårsforretning. Det har han nu i Cafe Munter på Store Torv i Rønne.

Toiletbygningen midt på stranden er efterhånden i en meget ringe forfatning. Grundejerforeningen har skrevet 2 gange til Regionskommunen om den, først til Winni Grossbøl, og året efter til Thomas Thors. Begge gange vedhæftet en udtalelse fra Dansk Handikap-forbund Bornholm om toilet­bygningens manglende egnethed for handicappede - en skamplet for Bornholms ellers mest handicap-venlige strand. I vinter blæste taget delvist af toiletbygningen, og nu er der råd og skimmel derinde. Taget er meget nødtørftigt repareret. Bygningen er åbnet for i år, men slet ikke sat i stand, så vi har en forhåbning om, at bygningen bliver udskiftet og får en mere hensigtsmæssig placering. Vi har prøvet at få en udtalelse fra Kommunen, men de ansvarlige var på påskeferie.

Der blæser også nye vinde angående affaldssystemer. I sommerhusområder som her på Balka, skal der etableres et antal samlestationer, hovedsagelig ved adgangsvejene til området, og sandsynligvis ved parkeringspladsen ved Fredriksvej.Det bliver nedgravede containere med sortering i mindst 6 forskellige slags affald. Også husholdningsaffald, der i sommerperioden bliver tømt mindst 1 gang om ugen, om vinteren antagelig hver anden uge. Der er planlagt en høringsrunde i efteråret, så systemet kan blive klar til 2023. Vores gammelkendte tømning af husholdningsaffald og papir ved hvert enkelt sommerhus forsvinder. Oplysningerne stammer fra et besøg på BOFA i mandags.
Min formandsberetning varedei 4 minutter.
Hurra for Balka.

Der kom en bemærkning fra en grundejer om stor tilfredshed med det nye affaldssystem.

Herefter fulgte kassererens beretning.
De sidste år har der hovedsagelig været indtægter så som salg af badeplatform samt kontingenter - det sidste år lidt lavere, pga. flere restanter. Ca 130 står som medlemmer, men kun ca. 80 har betalt.
Af
udgifter har der kun været bankgebyret på 1000 kr årligt.
Så fulgte fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslog, at vi fastholdt kontingentet på de 100 kr., så længe der var råd til det.
Der blev klappet.

Valg:
Alle blev genvalgt, formand, et bestyrelsesmedlem, revisor, 1. suppleant. Der manglede en 2. suppleant, her meldte Olav Terkelsen sig. Som revisor-suppleant blev Lajla Kofoed valgt.
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Emnet trafikstøj kom op igen. Formanden lovede at skrive til Kommunen igen, om at der skiftes til støjdæmpende asfalt på landevejen så snart det er praktisk muligt. Flere har lavet sandvolde ud mod vejen, det hjælper lidt. En ytrede ønske om hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra Nexø til Snogebæk. Det var der ikke opbakning til.
Niels Kofoed fremsatte et forslag, som vi lovede at tage med til afstemning til næste general­forsamling om en hastighedsregulering på 70 km/t på landevejen.

Der blev peget på 2 trafikfarlige steder:
dels Krydset ved Boulevarden/Landevejen/Kannikkegårdsvej
og dels svinget ved Melåen på Hundsemyrevejen lidt før den munder ud i Vestre Strandvej.Måske et bump her.

En mente, at skiltet om blind vej i starten af Fredriksvej var malplaceret, og at det gav øget trafik ned ad sidste del af Vestre Strandvej. Det blev ikke taget som et stort problem.

Emnet Råger blev diskuteret igen. Reder må fjernes, f.eks. spules ned FØR der kommer æg og unger i dem. Fra 5.maj må der skydes ungfugle de steder hvor der er søgt om tilladelse. For tiden er der 2 jægere fra Snogebæk der har tilladelse til at skyde råger. De fik skudt et par hundrede stk. sidste år. Tak til Vagn for de konkrete oplysninger.

En mente at det var bestyrelsens opgave at påpege mulige lovovertrædelser med hensyn til beskæring/muligvis afgravning i klitterne. Bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at lege politi, og næstformanden fortalte om en uberettiget anklage mod ham, hvor det i realiteten var Kommunen, der havde fjernet hybenroser. Nabo bør tale med nabo.

En påpegede at det var for lidt med de 4 skraldestativer midt på stranden i sommers. Det lovede formanden at tale med Kommunen om.

Så var der mad og drikke!
150 stk. luksus-smørrebrød fra Kvickly i Rønne samt øl og vand.
Referent Kirsten T. Holm

De gamle referater

Her på hjemmesiden vil kun optræde et referat af den seneste generalforsamling.

De gamle referater fylder ganske meget her på hjemmesiden, og regnskabets opsætning fungerer ikke på hjemmesiden, hvorfor regnskabet bliver tæt på ulæseligt. Desuden stod referaterne vidt forskellige steder på hjemmesiden - og derfor i irrelevante sammenhænge.

Derfor ligger generalforsamlingernes referater fra nu af som Word-filer på bestyrelsens computer.

Ønsker man at læse tidligere års referater må man - som i gamle dage - henvende sig til bestyrelsen, som straks vil være behjælpelig med fremskaffelsen af de gamle referater.

 

Referat af Generalforsamlingen 2018

Velkommen til den vistnok 24. general­forsamling i Grundejer­foreningen Balka Strand.

Jens Ole Dam blev valgt som dirigent som tidligere år.

Formandens beretning om året der gik handlede meget om bade­platformen, der kom til at koste foreningen knapt 8000 kr.

Det blev en kølig og regnfuld sommer 2017. Strand­rensningen 2017 blev udført af en lille håndfuld mennesker – der var ikke så meget skrald – takket være hunde­luftere og andre med daglig gang på stranden.
I dette forår har kom­munen været nede i hvert fald 2 gange og samle skrald.

Der har været positiv kom­muni­kation med kom­munen, dels med hensyn til skralde­stativer, dels med hensyn til støj­reduktion på Sdr. Landevej.

Traktementet ved general­forsamlingen
var sidste år fra Deli­katessen i Nexø, i år blev det leveret fra Kvickly i Rønne (smørre­brødet blev rost).

Vi er nu ca 150 medlemmer.
I 1996 var der 44 medlemmer i Grundejer­foreningen, hvoraf 13 kom til general­forsamling, i 2006 mødte 17 op, i 2017 mødte 45 op, i år blev vi 66 til general­forsamling.

Valg til bestyrelsen:
Formand genvalgt.
Bestyrelses­medlem Leif Bruno Hansen gik af (han fik et par gaver, som han blev rigtig glad for).
I stedet blev Vagn Hansen, Skansevej 5, Balka valgt.
Suppleant Vibeke Munk blev genvalgt.
2. suppleant blev Tommy Kielsen.
Revisor genvalgt.
Revisor­suppleant genvalgt.

Årligt kontingent for 2019:
Stadig 100 kr. Det nævntes at der kan komme stigninger i nær fremtid (ca. 50 kr.).

Der mangler lige kassererens fremlæggelse af regnskabet:
Kirsten Israelsen fortalte om regnskabet, at der manglede stadig nogle medlems­indbetalinger, derfor den lidt for lille post på indtægts­siden. Ellers er der to store poster på udgifts­siden, nemlig general­forsamlingen og bade­platformen. Det sidste regner vi med bliver noget mindre i fremtiden.
Bade­platformen blev oprindelig betalt med fonds­midler.

Indkomne forslag:
Udvidelse af Grundejer­foreningens afgrænsning var der bred opbakning til, men punktet måtte desværre tages af dagsordenen pga. en dårlig præcisering af området mod syd.

Opkrævning af kontingent:
Vedtaget at rette teksten til betaling inden 1. marts.

Angående foredrag/underholdning ved general­forsamlinger:
Her melder Vibeke Munk sig til at finde en til næste år. Tak for det.

Strandrensning:
Ingen konklusion. Gerne kursus i hjerte­starteren.

Mågeklatter på bade­platform:
Ingen konklusion.

Eventuelt:
Ingen bemærk­ninger.

Foredrag: Oplæg ved Gitte Madsen fra Bornfiber. Der var stor interesse og spørgelyst.

Ref. Kirsten Holm 29-3-18.
(Modtaget på webmasters mail 26. april 2018).

2018: Formandens beretning for 2017

Velkommen til endnu en general­forsamling (28-3-2018 ) 
vistnok den 24. ende general­forsamling – dvs. start 1996 eller lidt før.

Allerførst skal der vælges en dirigent.
Jens Ole Dam er så venlig at stille sig til rådighed.
Vær så venlig at stemme på ham.
(Jens Ole Dam blev valgt).

Formandens beretning om år 2017.
Det første projekt indebar et stort arbejde med at finde anker­kæderne til plat­formen frem fra havbunden, da vinter­bølgerne havde fjernet markerings­bøjen. Det tog 2 dage. Bade­platformen kom ud lige før Sankt Hans med fugle­skræmmer og det hele.

Den 22. juni havde vi strand­rensning, blot en god hånd­fuld mennesker og ikke så meget skrald.
Dagen efter begyndte det dårlige vejr – øsregn og masser af vind fra øst og masser af bølger.
Efter 4 dage gav stige­kæderne op – de var genbrug fra den første platform – og plat­formen drev i land. Suk!
Vi skulle rejse dagen efter, så platformen blev i første omgang bare slæbt helt op til klitterne med traktoren. Stigen var knækket, fugleskræmmeren knækket – begge dele kunne repareres.

Det blev en kølig og regnfuld sommer 2017.
I august holdt vi et bestyrelsesmøde for at beslutte platformens videre skæbne.
For ca. 7000 kr. til nye og meget kraftigere stigekæder og sjækler, samt reparation af badestige og fugleskræmmer ville badeplatformen kunne komme ud igen, forudsat at de fine ankre kunne genfindes derude.
Det enedes vi om at forsøge.
Bjarne sejlede ud i vores jolle i september og fik sat de nye kraftige stigekæder på og nogle kraftige ankerbøjer – de har kunnet ses hele vinteren.

Hvert år er der nye der spørger om vej-vedligeholdelse.
Alle beboere på de små privatveje er pligtige til at holde vejen ud til midten ud for deres grund. De fleste enes om en fælles ordning.
Der er lige blevet repareret i hvert fald Hoddavej, Koglevej og Fyrrevej.

Flere gange (mindst 2 gange i år) har vi set kommunens miljøpedeller gå og samle skrald på stranden.
I juni bad vi kommunen om nogle flere skraldestativer. De dukkede straks op.

Der er også i juni skrevet til kommunen om støjgenerne fra Sdr. Landevej. Kommunen har svaret positivt, at de vil forsøge at gøre noget ved det ved fremtidige vejarbejder.
Korrespondancen ligger fremme til gennemsyn.

Desuden ligger der nogle velkomstsedler fremme, som I meget gerne må tage nogle af og forære til jeres naboer, hvis de endnu ikke er medlemmer.
Vi er nu ca 150 medlemmer.
Traktementet ved generalforsamlingen var sidste år fra Delikatessen i Nexø. I år er smørrebrødet fra Kvickly i Rønne.

Lige et par andre trivialiteter:
I 1996 vedtages det at styrke foreningen, der på det tidspunkt har 44 medlemmer, der betaler 50 kr. i kontingent.
Før den tid har vi ikke noget på skrift.
I 2001 mødte 13 medlemmer op til generalforsamlingen. I 2006 mødte 17 medlemmer op.
Sidste år var vi ca 45. I år deltager 66 i generalforsamlingen.

Dette var ordene.
Hurra for Balka

Generalforsamlingen 2017

Indkaldelse til generalforsamling i

Grundejerforeningen Balka Strand

 

Grundejerforeningens seneste generalforsamling

Onsdag 12. april 2017 kl. 18.00

foregik i Folkets Hus, Hovedgaden 12, Snogebæk, 3730 Nexø

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning over det forløbne år

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent for 2017 på kr. 100,-

5. Indkomne forslag: Generalforsamlingens form og traktement

6. Valg til bestyrelsen:

 • Valg af kasserer (for to år): Dorrit Seest modtager ikke genvalg

 • Valg af et medlem (for to år): Torben Nørregaard modtager genvalg

 • Valg af et medlem (for to år): Bjarne Holm modtager genvalg

7. Valg af revisor (for et år). Ole Jørgensen modtager genvalg

Valg af revisorsuppleant (for et år). Grete Gerding modtager genvalg

8. Eventuelt

 

Opkrævning af kontingent: Husk venligst at betale kontingent kr. 100,- senest den 10. april2017 og medbringe kvittering, idet betalt kontingent er en forudsætning for, at en grundejer kan deltage i generalforsamlingen. Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Nordea Nexø afdeling: Reg. nr. 0654 konto nr. 6545600976.IBAN nr. DK1420 0065 4560 0976. Husk venligst at oplyse navn og Balka adressen.

 

Ved generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød, øl og vand.

 Mød op og lad os få en god debat og en hyggelig aften.

Vi glæder os til at se jer!

 

Med venlig hilsen

 Kirsten Holm, formand Torben Nørregaard, næstformand
Dorrit Seest, kasserer Bjarne HolmLeif Bruno Hansen

                             

 


 

Forslag til behandling på Grundejerforeningen Balka Strands generalforsamling 2017 den 12. april:

1. Fremsat af bestyrelsen

Er formen på generalforsamlingen tilfredsstillende, herunder traktementet?

Skal der startes med spisning kl. 18 med tilmeldelsespligt før den egentlige åbne generalforsamling kl. 19?

2. Fremsat af Kirsten Holm, formand

Vedtægternes §9, 3. sætning foreslås ændret fra:
”Indkaldelsen udsendes gennem postvæsenet eller med e-mail til de til foreningen anmeldte adresser.”

Til:
”Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen via de til foreningen anmeldte e-mail adresser. Desuden vil der være en indkaldelse på hjemmesiden.”
Regnskab for 2016

Grundejerforeningen Balka Strand    
     
Regnskab 2016 2015
     
Indtægter    
Kontingenter à kr. 100,- 14.500,00 14.700,00
Donation Fonde til badebro 0,00 25.000,00
Erstatning CNAgro badebro 0,00 19.000,00
Renter 0,00 8,27
Fejloverføring 2014   500,00
Indtægter i alt 14.500,00 59.208,27
     
Udgifter    
Generalforsamling 5.802,50 4.312,22
Bestyrelsesmøder 0,00 0,00
Badebro, indvielse, udlægning, forsikring 29.361,84 44.851,19
Hjemmeside 0,00 695,00
Kontorartikler 555,00 387,75
Gaver 165,00 500,00
Balka, Melåen, Stranden 1.151,26 1.600,44
Hjertestarter Boulevarden batteri 0,00 500,00
Bankgebyrer 0,00 4,00
Udgifter i alt 37.035,60 52.850,60
Resultat 22.535,60 6.357,65
     
Bankkonto    
Bankkonto Nordea pr. 01.01 63.084,37 56.726,70
Indtægter 14.500,00 59.208,27
Udgifter 37.035,60 52.850,60
Bankkonto Nordea pr. 31.12.2016 40.548,77 63.084,37
     
Ste. Croix de Quintillargues Balka  
31. januar 2017    
Kasserer Dorrit Seest Revisor Ole Jørgensen  

 


 

Grundejerforeningen Balka Strands Generalforsamling
onsdag den 12. april 2017

Formandens beretning om 2016

Velkommen allesammen!

Så er vi samlet igen efter endnu et år med små og lidt større begiven­heder.

 1. Vi starter med strand­rensningen tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.30. Vi var lidt færre end ellers ca. 10-12 stk., fik samlet ca. en halv sæk hver. Sluttede af med kaffe og kage på Weekend­hyttens terrasse.
  I år bliver det dagen før Sankt Hans torsdag den 22. juni 2017, også kl. 18.30, tror jeg . Mødested: Weekend­hytten. Vi planlægger at have traktoren på stranden til hjælp, da der kan ligge tovværk og dæk halvt begravede i sandet, som kan være svære at få op med de bare næver. De flittige får selvfølgelig et lille traktement bagefter.

 2. Så er der den nye badeplatform – som slet ikke er gået i stykker! Den er nemlig lavet på Bornholm – af bådebyggeren i Gudhjem: Nils Løvstad. Den kom i vandet til Skt. Hans, lå en smule længere ude end den første for at være sikre på at over­holde kravet om 2 meters dybde (på dagen var der 2,20 m). Den er blevet flittigt benyttet af de tobenede (også rigtig mange af dem med vinger). Vi overvejer om der kan monteres en fugleskræmmer på. Vi tog den på land igen midt i august, rensede den for rur, og kørte den til vinter­opbevaring på landet. Vi regner med at den kommer til at ligge i vandet i samme tidsrum i år.

 3. Grundejerforeningen blev i oktober bedt om vores indstilling til en ændring af lokal­planen vedrørende Familie­campingen på Klynevej. Vi indsendte en bemærkning om at der skulle være ens retningslinjer for hele Balka med hensyn til bygge­procenten – og indskød en bemærkning om behov for hastigheds/ trafikdæmpende foranstaltninger på Frederiksvej, når bommen på Klynevej forsvandt. Det sidste planlægger vi at følge op på sammen med et forslag om støjreduktion på Sdr. Landevej fra Boulevarden til krydset før Snogebæk.

 4. Den 4. januar blev det pålandsstorm og højvande – det er mange år siden, det sidst var så slemt! Der blev gravet flere meter af klitrækkerne. Stranden blev meget flot ved Weekend­hytten helt til Balka Bådehavn. Jeg har aldrig set den så flot før. Derimod var stormen rigtig hård mod den anden side mod Snogebæk, hvor kun en lille stenbræmme forhindrede havet i at ødelægge et par huse. Afmærknings­kuglerne til ankeret til platformen skyllede også i land, men vi regner med at kunne finde ankeret igen ved hjælp af koordinaterne og GPS. Stranden var blevet meget højere ved Melåen, og det varede flere uger før Melåen igen fandt vej ud til havet – med en smule hjælp. Der ligger lidt billeder heroppe som I kan kigge på senere.

 5. Vi er nu 145 medlemmer i Foreningen, så vi bliver flere og flere.

 6. Dette var ordene. Hurra for Balka

 


 

Referat 2017
fra GBS's Generalforsamling onsdag den 12-4-2017 i Folkets Hus i Snogebæk.

Der blev pænt fremmøde. Vi blev 56 inklusive dirigenten og en foredrags­holder.

Formanden bød velkommen, og Jens Ole Dam blev valgt som dirigent.

Herefter fulgte formandens beretning, se denne – den er ikke så lang.

Efter et ønske fra salen oplæste formanden det reviderede regnskab (kassereren Dorrit Seest var ikke til stede). Her var der et spørgs­mål om bade­platformen og især erstat­ningen, som blev tilfreds­stillende uddybet. Herefter godkendtes regn­skabet.

Bred enighed om et fortsat kontingent på 100 kr.

 

Indkomne forslag:

Diskussion om General­forsamlingens form, herunder tidspunkt, og traktementet.

Stor tilfredshed med general­forsamlingens forløb, nogen diskussion om det var bedst med weekend eller hverdag, men størst stemning for at beholde det som nu, dagen før Påske. Enighed om at en tilmelding til Grundejerforeningen vil være rar, men den skal ikke være tvungen. En flytning til weekend/ helligdag vil kræve en vedtægts­ændring.

Forslaget om vedtægtsændring med hensyn til udsendelse af breve eller mails blev efter lidt diskussion taget af bordet igen. En reminder om at det, der udsendes pr. brev nu, er noget længere tid om at nå frem.

 

Valg til bestyrelsen:

Vores flittige kasserer, Dorrit Seest, stopper. Én enkelt ny kandidat, Kirsten Israelsen, havde meldt sig. Hun valgtes med klapsalve.

Torben Nørregaard blev genvalgt, Bjarne Holm blev genvalgt, begge for to år.

Der er kun én suppleant, vi forsøgte at få en endnu, det lykkedes ikke i år.

Valg af revisor: Ole Jørgensen genvalgtes.

Revisorsuppleant Grete Gerding genvalgtes.

 

Eventuelt:

Støjreduktion, emnet allerede omtalt i formandens beretning.

Kystsikring, problemet berørt i beretningen, uddybes af formanden, som henviser til en mail fra Peter Jacobsen, Sandvejen 2, der ligger fremme til gennem­syn, med opfordring til at deltage i en arbejds­gruppe.

Annoncen i Bornholms Tidende, var et forsøg i år. Lidt dyrt: 1200 kr. Ingen af de frem­mødte angav at have set den. Så den udgift kan vi spare.

Vi undersøgte ved hånds­oprækning hvor mange der var til­rejsende. Det viste sig over­raskende at det skøns­mæssigt var hoved­parten – ca. 60 %.

Emnet råger blev atter taget op af en nabo/ genbo til Balka Søbad. Proceduren blev gennem­gået igen:

Kun ejeren af træerne, hvor råge­kolonien holder til, kan søge Skov- og Natur­styrelsen om regulering og derefter alliere sig med en jæger.

Et andet medlem havde observeret at der havde fundet regulering sted siden sidst.

Forespørgsel om en lille gangbro på stranden, over Melåen. Det kan ikke lade sig gøre i år, til dels på grund af de høje skrænter.

Forespørgsel om Eco Beach Camp: Vi henviser til omtale i Bornholms Tidende i november, at der var kommet påbud om at fjerne terrasse­anlæg og køkken­vogn inden 10. januar i år. Det er endnu ikke gjort, så vi formoder at der er en ankesag i gang.Så fik vi mad.
Der var indkøbt 150 stk. smørrebrød fra Delikates­sen i Nexø, delikate. Blev næsten spist op – 143 stk.

Vi havde et under­holdende indslag i år: Per Ole Petersen, som præsenteredes, fortalte efter spisningen om Balka i gamle dage. Foredraget, anekdoterne der tog ca. ¾ time, var populært.

Noget lignende ville også være dejligt til næste år.

 

Referent: Kirsten Holm, den 13-4-2017.

 

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 22. marts 2016

1 Valg af dirigent: Jens Ole Dam

2 Formandens beretning for 2015
Kirsten Holm indledte med at konstatere, at 2015 ikke havde været kedeligt - der havde været mange tiltag!

Formanden omtalte herefter strandrensningen, som var gået fint, og som kunne være en styrkelse af beboernes interesse for stranden – i år mødes vi til strandrensning tirsdag den 21. juni kl. 18.30 ved Weekendhytten.

Badeplatformen blev indviet den 3. juli 2015 under stor opmærksomhed fra donorer og foreningens medlemmer, og vi var alle rigtig glade for resultatet og den første tids glæde ved brugen heraf. Desværre viste det sig, at platformen ikke var holdbar nok til bølgernes påvirkning, så efter flere mindre havarier blev den taget på land primo august. – Efter en diskussion med leverandøren fik vi godt halvdelen af platformens pris refunderet, og vi skal nu finde ud af, hvad vi gør i den kommende sæson; som vi forstod general-forsamlingens holdning hertil, så vil vi arbejde videre med en genudsætning under en eller anden form i den nærmeste fremtid!  

Kommunen skal have ros for en god og effektfuld strandrensning af ilanddrevet tang m.v., samt en generel ros til skovfoged Ole Holm Pedersen for lydhørhed over for foreningen.

Melåens forløb over stranden er en historie for sig selv – årets drejning af udløbet langt mod syd er vist ikke set før, men det er planen – som tidligere år – at rette udløbet til vinkelret på stranden. Vi etablerede som aftalt en midlertidig ”bro” over Melåen, som vistnok i et vist omfang har fungeret efter hensigten (efter at den var blevet repareret, fordi kommunens udlånte ramper ikke var af tilstrækkelig god kvalitet).

Formanden efterlyser ideer fra foreningens medlemmer – så bare kontakt formanden, hvis I har noget at fremføre!

Til slut vil jeg gerne takke medlemmerne for deres store opbakning. Det har været en god udfordring at opbygge vort samarbejde med BRK og få tingene på plads, så alle kan have glæde af Balka.  

Formandens fuldlydende beretning vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside sammen med dette referat.

Formandens beretning blev godkendt.

3 Regnskab: Godkendt. (Vedlagt sammen med dagsordenen).

4 Kontingent for 2016: 100 kr.

5 Indkomne forslag: Ingen.

6 Valg til bestyrelsen:
Formand: Kirsten Holm (valgt for to år).

Bestyrelsesmedlem: Leif Bruno Hansen (for to år).
Suppleant: Vibeke Munk (for to år).

7 Valg af revisor: Ole Jørgensen (for et år).
Valg af revisorsuppleant: Grete Gerding (for et år).

8 Eventuelt: 
Der blev spurgt, om foreningen kunne gå ind i problematikken om regulering af rågerne ved bl.a. Strandhotel Balka Søbad – det blev oplyst af en af deltagerne, at bestyrelsen ikke kan gøre noget i den anledning, men den enkelte lodsejer skal ansøge Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til en regulering, idet man selv skal alliere sig med en jæger.

Skraldestativerne på stranden ønskes placeret ud for de offentlige stier – formanden kontakter skovrider Ole Holm Petersen i den anledning.

Der blev også spurgt til reguleringen af kaniner i Balka-området – hertil kunne formanden oplyse, at disse reguleres fortløbende af jægeren efter aktiv tilladelse fra hver enkelt lodsejer; der er p.t. reguleret godt 80 kaniner; nærmere oplysninger herom kan indhentes på foreningens hjemmeside!

Der var også et spørgsmål om forsikringen ikke skulle betale for skaderne på badeplatformen – hertil blev oplyst, at forsikringen kun er tegnet som en ansvarsforsikring af økonomiske årsager.

Formanden takkede dirigenten for hans forbilledlige ledelse af generalforsamlingen.

For referat: Leif Bruno Hansen
Rev. 28.03.2016.

P.S. 
Vi var 43 til stede, som delte 120 stykker smørebrød, kaffe, vand, øl og snaps.

Beretning for 2015

Vel mødt alle sammen.
Allerførst tusind tak til bestyrelsen, der har taget så godt imod mig som formand for foreningen. Det var jo bare meningen at jeg skulle være menigt bestyrelsesmedlem, men sådan gik det ikke.
Man kan sige virkelig meget om det forgangene år (det skal jeg nok spare jer for), men kedeligt har det ikke været.
Det første arrangement var jo strandrensningen den 10. juni 2015. Det forløb fint med nogle og tyve medlemmer der dukkede op, og havde en god gåtur i tørvejr. Der var mindre skrald end forventet, nok meget takket være de, der har deres daglige gang på stranden. Men godt det blev gjort alligevel. 
Bjarne kørte de samlede sække på Bofa næste dag. Efter strandrensningen var der kaffe og andet godt på Weekendhytten, sponsoreret af foreningen, Torben, Kvickly i Nexø, Brugsen i Snogebæk.
Det fortjener at være en tradition, og i år - HØR GODT EFTER - bliver det den 21. juni 2016 kl 18.30 med samling før og efter på Weekendhytten.
Så mød gerne op næsten alle sammen!
 
Så er der jo vores allesammens badeplatform.
Det startede fantastisk fint med en meget vellykket og festlig indvielse i herligt vejr på stranden fredag den 3. juli, hvor vi kunne se platformen vugge blidt derude. Den var lagt ud 6 dage før, ved hjælp af bestyrelsen og familie og Jonas fra Surfskolen med sin gummibåd. Meget flinkt gjort. Det er vi Jonas meget taknemmelige for.
Platformen var folk glade for at bruge, MEN den kunne ikke holde til Østersøens bølger. Allerede efter endnu en uge var en del af platformen brækket af, den måtte bjærges, nye, og flere sammenkoblinger skaffes hjem før den kunne komme ud igen. Denne gang holdt den i godt 14 dage, så var den gal igen. Forankringen var heller ikke god nok. Atter reparation og sidste udlægning den 2. august. Efter en uge var den brækket i flere stykker, det meste drevet i land, pontonerne var blevet utætte og fyldt med vand, så de var virkelig tunge. Bjarne har heldigvis en traktor; den var der meget brug for.
Vi måtte få en aftale med leverandøren, for platformen havde jo skuffet rigtig meget. Det lykkedes at få et stort beløb tilbagebetalt, som I kan se i regnskabet - 19.000 kr.
Efter mange overvejelser er vi blevet enige om at bruge disse penge på en anden platform, som vi så vil sørge for kun er på havet i godt vejr.
 
Vi må takke kommunen for at være flinke til at rense stranden.
 
Gangbroen over Melåen fik vi jo flikket sammen ved hjælp af et par af kommunens ramper, som vi havde fået lov at tage. Det viste sig dog hurtigt at de var i for dårlig forfatning - rådne, så gangbroen måtte ret hurtig udbedres med nye kantlister og gangbrædder.
Vi har været usikre på hvor meget den egentlig blev brugt, men der er da set en del fodspor på begge sider.
Vi er blevet enige om at lave en ny til i år (her har Bjarne meldt sig, andre er selvfølgelig også velkomne). Gangbroen kan så også forankres med de landfortøjninger der er til overs fra den gamle flåde.
 
I er alle velkommen til at komme med ideer og input. 
 
Naturmæssigt har vi haft blæst - og mere blæst, og dermed sandfygning som sædvanlig. Desuden har Melåen lavet et udløb mod syd i år som vi ikke kan mindes at have set før - næsten hen til den gamle campingplads, som for øvrigt er solgt til et firma i Roskilde, der vil etablere en økologisk eco-beach-camp til rekreative og maritimt faglige formål. 
 
Vores strand er smuk. Personligt er jeg vild med de smukke pastelfarver, der kan være på himlen og havet ved solnedgang. 
Hurra for Balka.

Pluk fra generalforsamlinger

Forbudsskilte mod uvedkommende kørsel
2008: Uvedkommende kørsel med tunge lastbiler uden ærinde på selve vejen diskuteres på generalforsamlingen. Især Granvej føler sig generet af uvedkommende trafik.

2009: GBS ansøgte kommunen om vejskilte. Kommunen bevilgede en 2-årig rammetilladelse om forbudt-skilte.  Granvej og andre veje opsatte vejskilte. Enebærvej, Skelvej og Midtvej har fri kørsel.

2011: BRK beslutter at forbudsskiltene kun gælder for uvedkommende kørsel.

 

Hunde
Hunde skal være i snor på alle strande i Danmark fra 1. april til 30. september.

I særlige hundeskove (for tiden langt over 150 skove) kan hunden færdes frit hele året, såfremt ejeren har fuld verbal kontrol over hunden.

 

Livredderne
I 2010 kostede livredderne 800.000 kr. Trygfonden betaler.

 

Hjemmesiden
Grundejerforeningens hjemmeside skiftede adresse i 2010: Bindestregen i navnet forsvandt: www.balkastrand.dk

 

Brochure
2011: Efter et generalforsamlings-forslag fordelte bestyrelsen 325 brochurer om Grundejerforeningen i Balkas postkasser. Brochuren resulterede i en medlemsfremgang fra 77 til 97.

 

Sandfygning
2011: BRK fortæller, at sandfygning på private veje er grundejernes problem.

 

Sand foran kiosken
2011: Sand må fjernes indtil 8 meter foran kiosken, samt under gyngerne. Ellers kræves dispensation.

 

Trærampe
2012: Trærampe i Vestre Strandvejs forlængelse på stranden.

 

P-plads på Frederiksvej
2012: Asfaltering af indkørsel og udkørsel.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm