Foreningens vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN
Balka Strand

Vi er en privat sammenslutning af grundejere på Balka.
Grundejerforeningen har eksisteret i mange år
--- mest i det stille ---
med 130 medlemmer, sommerhusejere og helårsbeboere.

Grund­ejerne har med foreningen skabt et forum,
hvor vi drøfter fælles anlig­gender,
og for­handler med myndig­heder,
institu­tioner og andre for­eninger.

For­eningen har påtale­ret
over for Bornholms Regions­kommune.

Vedtægter

Vedtægter for
Grundejerforeningen Balka Strand

§ 1 - Navn
Foreningens navn er: 
Grundejerforeningen Balka Strand.

§ 2 - Hjemsted
Foreningens hjemsted er Balka, beliggende i Bodilsker sogn og Poulsker sogn i Bornholms Regionskommune.
Bornholm er foreningens værneting (retskreds).

§ 3 - Medlemmer
Enhver, der erhverver en grund inden for grundejerforeningens område, kan blive medlem af foreningen. 
Foreningens medlemmer er ejerne af såvel ubebyggede som bebyggede matrikler i området, der 
mod nord begrænses af: Nexø byskilt,
mod vest: til og med Kannikegårdsvej og Birkevej,
mod syd: til og med Gyvelvej og Klynevej,
mod øst: havet.

§ 4 - Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser og anliggender, samt være påtaleberettiget over for Bornholms Regionskommune og andre af enhver art inden for foreningens geografiske område, jfr. Lokalplan 37 Balka Strands område.

§ 5 - Medlemmers pligter og rettigheder
a) Der betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Indbetalingen sker til foreningens bankforbindelse inden 1. marts.
b) Kontingent eller andre ydelser forfalder straks efter påkrav. Bestyrelsen kan udsende skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige (betale) restancen. Er restancen ikke betalt inden generalforsamlingen, fortabes valgbarhed samt retten til at deltage i denne generalforsamling.
c) Udtrådte medlemmer kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingent, eller på nogen som helst del af foreningens formue.
d) Medlemmer opgiver ved indtræden i foreningen deres bopæl og email-adresse til kassereren, og er pligtige til senest 14 dage efter ændring at meddele nye adresser til samme.

§ 6
Grundejerforeningen kan forhandle med kommune og offentlige myndigheder på medlemmernes vegne, jfr. § 4.

§ 7 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 
formand,
næstformand,
kasserer,
2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Til supplering af bestyrelsen vælges 2 suppleanter.
Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant.
Nævnte personer vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Valget gælder for 2 år. Dog vælges revisor og revisorsuppleant hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår de lige år.
Øvrige valgte afgår ulige år.

Nedlægger den samlede bestyrelse sine mandater, fortsætter den som forretningsudvalg, indtil et nyt valg har fundet sted. Nyt valg skal i sådanne tilfælde finde sted senest 30 dage efter mandatnedlæggelsen.

Formanden har den daglige ledelse af foreningens anliggender, i hans fravær overtager næstformanden ledelsen.
Bestyrelsen er pligtig til at føre en forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger næstformand.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 8
De til foreningens daglige virksomhed, administration og repræsentation nødvendige udgifter afholdes uden bevilling af foreningens kasse.

§ 9 - Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes på Bornholm en hverdag i marts eller april, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse udsendes gennem postvæsenet eller med email til de til foreningen anmeldte adresser.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning over det forløbne år.
3) Kasserer forelægger regnskabet for det sidste regnskabsår med revisorens bemærkninger - til vedtagelse.
4) Fastlæggelse af kontingent.
5) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
6) Valg til bestyrelsen i lige år:
Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant.
Valg til bestyrelsen i ulige år:
Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant.
7) Valg af revisor, for 1 år.
Valg af revisorsuppleant, for 1 år.
8) Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet og indleveret til bestyrelsen inden 15. februar.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen optagne sager.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde meddelelse om hvilke emner der ønskes behandlet. Begæringen skal efterkommes af bestyrelsen inden 14 dage efter dens fremkomst til bestyrelsen, og generalforsamlingen skal derefter indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 11 - Stemmeret
Hvis en grund ejes af flere personer i fællesskab, kan kun 1 af dem afgive stemme på generalforsamlingen.
1 stemme pr. medlemsskab, hvis der ejes flere grunde.

§ 12
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til en, som i forvejen er medlem og er til stede på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal først udsendes skriftligt til medlemmerne.

§ 13
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens referat, som underskrives af dirigenten, og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 14
Kassereren fører grundejerforeningens regnskab og en nøje medlemsfortegnelse, herunder bopæls- og email-adresser. Disse adresser må uden undtagelse kun bruges til korrespondance mellem bestyrelsen og det pågældende medlem.

Kassereren drager i øvrigt omsorg for, at foreningens midler indestår i offentligt anerkendt pengeinstitut.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 500 kr.

Kassereren er pligtig til at forelægge regnskabet for bestyrelsen, så ofte den forlanger det.

§ 15 - Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 16 - Revision
Revisoren skal revidere regnskabet med bilag for regnskabsåret, og aflevere regnskabet med revisorpåtegning til bestyrelsen.
Revisoren er berettiget til såvel hos kassereren som hos bestyrelsen at forlange alle oplysninger, som er fornødne til bedømmelse af regnskabet, samt berettiget når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos kassereren.
En påtegning over hvert kasseeftersyn skal af revisoren påføres regnskabet, og skal indføres i forhandlingsprotokollen.

§ 17 - Foreningens ophør
Bliver grundejerforeningen ude af stand til at fungere, skal en generalforsamling bestemme, hvorledes realisationen af foreningens midler og ejendele samt afviklingen af foreningens kreditorer skal foregå, samt hvem der skal lede likvidationen.
Når denne er afsluttet indkaldes der til en afsluttende generalforsamling, hvor det reviderede likvidationsregnskab skal forelægges til godkendelse, og der tages bestemmelse om, hvorledes foreningens mulige formue anvendes.

Balka 21. april 2019.
Revidering af vedtægter af 31. marts 2015.
Vedtægtsændringer godkendt på den ordinære generalforsamling 17. april 2019.
Dirigent Jens Ole Dam
Formand Kirsten Holm

Juridiske specialord

Nudansk Ordbog eller Fremmedordbogen:

værneting substantiv (navneord) -et, -ting, -ene;
den domstol der er kompetent i en sag.

påtale substantiv (navneord) -n, -r, -rne;
det at gøre nogen opmærksom på at de har gjort noget forkert; eventuelt fra offentlig myndighed - men når Grundejerforeningen har påtaleret er det altså imod offentlig myndighed!

berigtige verbum (udsagnsord) -r, -de, -t;
berigtige noget (formelt): rette en forkert udtalelse til noget rigtigt = rette, korrigere. - I dette tilfælde altså at indbetale det skyldige beløb.

mandat substantiv (navneord) -et, -r, -erne;
1. (i politik): et hverv som varetages af en person i en folkevalgt forsamling.
2. bemyndigelse til at handle på andres vegne = fuldmagt.

forfald substantiv (navneord) -et;
udtryk for at man er forhindret i at komme.

realisation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
1. en gennemførelse af noget.
2. (handel): en omsætning af noget i penge = salg.

likvidation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
afvikling af en solvent virksomhed, uden at erklære den konkurs.

solvent adjektiv (tillægsord) -e;
betalingsdygtig (en virksomhed er solvent, hvis dens aktiver overstiger dens passiver).

aktiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
enhver ting en person eller virksomhed har af pengeværdi, dvs. ejendom, rede penge og tilgodehavender = formuegenstand.

passiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
en gældspost, fx prioritetsgæld eller banklån, i en virksomhed eller hos en person.

konkurs substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
et økonomisk sammenbrud som gør, at man ikke kan betale hvad man skylder; især om det tilfælde, at et firma erklæres insolvent og ophører med at eksistere, idet værdierne i firmaet inddrages til betaling af kreditorerne = fallit, bankerot.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.09 | 15:35

Hej Hvem kan jeg kontakte mhp info om havnen til lystsejlerguide, som nu opdateres. Hilsen Gitte

28.08 | 10:35

hvad med Gestapo?

22.04 | 18:39

Min fars familie havde et sommerhus på Balka, der hed Trollebo, et rødt træhus. Jeg husker desværre ikke adressen eller byggeår. Det er formegentlig revet ned.

23.02 | 16:07

ja. kontingentet er stadig 100 kr.
venlig hilsen
Kirsten Holm